Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

standard
juni 02, 2016

Heeft Zevenaar een kat in de zak gekocht? Dat wordt passen en meten.

Beste lezers en lezeressen

De bijeenkomsten m.b.t. het ontwerp inpassingsplan hadden een informatief karakter. Er bestaat nog geen mogelijkheid tot officiële inspraak. Later dit jaar worden de provinciale maatregelen uitgewerkt in een ontwerpinpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). Na de zomer ligt het ontwerpinpassingsplan zes weken ter inzage en dan kan men officiële zienswijze indienen. U wordt hier dan tijdig over geïnformeerd.
Ik hou het in de gaten en kom daar zeker op terug.

De gepresenteerde aanvullende maatregelen binnen het project ViA15 kent ook een bestuursovereenkomst. Daarin staan ook maatregelen die worden opgenomen in het project ViA15. Het Projectbureau ViA15 is bezig om deze uit te werken en zal daar op een later moment informatie over geven.
Ik ben daar niet echt gerust op. In mijn vorige column “De Raad verraden deel 2”, kunt u daarover meer lezen.

Nog even terugkomend op die bijeenkomst van 31 mei.

De informatieavond van 31 mei 2016 in de school “de Wissel”:

Zoals gewoonlijk stonden er veel publicatieborden met grote tekeningen van de situaties en natuurlijk met veel ambtenaren van de Provincie in de buurt die uitleg probeerde te geven aan bezorgde bewoners die langs deze infrastructurele objecten wonen. Dat woongenot wordt aardig aangetast. Veel angst over de leefbaarheid door extra uitlaatgassen en extra verkeersdruk en niet te vergeten de geluidsbelasting. Volgens de ambtenaar die aar voorlichting over gaf blijkt de geluidsbelasting nu al boven de norm te komen. Het mag volgens de betreffende ambtenaar naar 52 DBA. Lekker en klaar ben je daarmee. Nu la te hoog straks veel te hoog. Ik vind het niet kloppen en wacht met kloppend hart de commissievergadering van woensdag 15 juni waarin dit vast aan de orde komt. In ieder geval waren er echt mensen die het huilen nader stond dan het lachen. Ik denk dat de vrees voor extra overlast terecht is. Niet dat ik dat graag wil geloven. Echt niet. Ik zou willen dat het anders was. Maar eerder door de beantwoording van vragen kreeg ik mijn twijfels. Zelf had ik er ook een paar. Ik wilde graag weten waarom de randweg er niet bij stond. Zevenaar heeft namelijk 100.000 euro gereserveerd voor een onderzoek naar die randweg. Maar daarmee is die er nog niet natuurlijk. Ik kom daar zo op terug. Men wist het allemaal niet. Volgens mij is het onwil van zowel gemeente Zevenaar zijde als van de Provincie. Ik vind het in ieder geval heel vreemd allemaal. Ook wilde ik weten waarom de twee meter geluidswal vanaf de rotonde Ringbaan Oost-de Methen tot aan de zogenaamde begrenzing, zeg maar nadat je Roodwilligen richting Duiven bent gepasseerd, niet verder doorgetrokken wordt alsmede de rest van de weg. Het antwoord: “Zevenaar wil dat niet omdat mensen anders het gevoel zouden krijgen in een tunnel te rijden”. Nou ja. Ik geloof er niets van. Zeg dan dat er gewoon noch vanuit Den Haag , noch vanuit de Provincie geld voor is. Woensdag 15 juni a.s. is de commissie Ruimte. Daar verwacht ik veel vragen. Dat wordt nachtwerk denk ik.

3 miljoen Provinciegeld

Onlangs heeft de provincie toegezegd dat er naast de eerdere half miljoen ook 3 miljoen euro van de provincie beschikbaar komt i.v.m. de fusie Zevenaar Rijnwaarden. Dat geld zou ter beschikking komen per 1 januari 2018 als dan de Provinciale Staten met dit voorstel instemmen. Dus beste lezers en lezeressen. Het wordt weer lekker doorgeschoven over de PS-verkiezingen. Zo van, wie dan leeft die dan zorgt. Onlangs was er bij wethouder Albers een behoorlijke euforie over bereikte resultaten. Ik vind er niet veel van terug. De 3 miljoen zal namelijk besteed moeten worden omdat volgens de Provincie beide gemeenten (Zevenaar en Rijnwaarden) er niet financieel rooskleurig voorstaan. Zeg maar gerust dat twee bijna failliete gemeentes bij elkaar worden gevoegd. De Provincie geeft in een persbericht daarover toe dat met name Zevenaar staat voor complexe inhoudelijke opgaven wat betreft economie, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Nou lekker klaar zijn ze in Zevenaar. Zij hebben zich af laten kopen. Zeg maar gerust een kat in de zak gekocht. Drie miljoen euro is namelijk peanuts als je alleen al kijkt naar de doortrekking van Witte Kruis (circa 13 miljoen) of de omleiding via de Zwanenwaay Babberich (circa 7 miljoen tot nu toe volgens de schatting). En wethouders Albers is blij met het resultaat? Een schijntje als je het mij vraagt, tenminste als men wil waarmaken wat ze beloofd hebben. Nogmaals, de euforie van dit college is naar mijn idee niet terecht. Zeg maar kromme tenen werk
Bijgaand vindt u documenten die te maken hebben met de informatiebijeenkomst waarover ik net geschreven heb. Die documenten zijn gedownload van www.via15.nl . Kijkt u er maar eens goed naar. Niet schrikken hoor. Hieronder staan ze uitgelicht:

A15 Voorlopig ontwerp weg Hengelder Zevenaar

Voorlopig ontwerp Arnhemseweg N810Zevenaar

Wateroverlast.

Volgens de feelgood gemeentewoordvoerders las ik dat het allemaal nogal mee viel met de afgelopen wateroverlast. Ik kan u verzekeren dat mensen uit de Brahmsstraat en andere straten aan die kant van Zevenaar daar anders over denken. Ondergelopen woonkamers en kelders waren behoorlijk ingrijpend voor veel mensen. Zevenaar heeft vlak bij het Rosorum bergbezinking leidingen aan laten leggen voor miljoenen. Was nog onder CDA-wethouder Nijland, Die bbl hebben weinig geholpen terwijl die waren berekend op extreem wateroverlast. Lijkt wel water naar de zee dragen. Maar ja. Je hebt nu eenmaal bestuurders die houden zich daar niet mee bezig. Wel met prestigeobjecten die ik nu niet allemaal ga noemen. Is niet hun geld denken ze. Voor een klein deel maken ze wel een denkfout. Zij betalen ook belasting maar voelen dat alleen niet zo hard in hun portemonnees als de gemiddelde belastingbetaler.

Valt dit nu ook onder het fenomeen “Een kat in de zak gekocht”?

Plan van aanpak Raadsenquete P&O beleid vanaf 2002

Over de ophanden zijnde raadsenquete is al heel veel geschreven. Donderdag 16 juni komt dat onderwerp in de commissievergadering Middelen ter bespreking. Ik ben benieuwd.

Waar ik blij mee ben is dat ze teruggaan naar 2002. Vanaf dat moment was er een nieuwe gemeentesecretaris de heer A. van Kessel. Die zou de reorganisatie binnen de gemeente wel oplossen. Nou, een puinhoop hebben zij (de Ruiter en Kessels) er achteraf bezien van gemaakt als ik de beschadigde ambtenaren moet geloven. En eerlijk gezegd doe ik dat nu alles naar buiten is gekomen ook. Waarom ik hier blij mee ben? Je hebt dan als geïnterviewde bij die commissie de plicht te verschijnen. Van eventuele vertrouwelijkheden en zwijgplicht wordt je ontheven. Dus men kan de volledige waarheid vertellen. Ik verheug mij in ieder geval daarop. Als ik tenminste word uitgenodigd dan. Nu is het nog niet zo ver en kan ik er nog niet inhoudelijk in het openbaar op in gaan.

Waar ik niet blij mee ben is o.a. een passage uit het plan van aanpak namelijk de volgende:

“Het is niet gelukt met het college tot schriftelijke vastlegging van de door de commissie wenselijk geachte werkafspraken te komen. Na overleg met de door het college daartoe ingeschakelde adviseur is een in de praktijk werkbare wijze van informatie-uitwisseling afgesproken”.

Waarom ik hier niet blij mee ben? Mij bekruipt het gevoel dat deze hele kwestie een doofpotaffaire dreigt te worden. Vooral om dat het sommigen heel slecht uit komt zo relatief kort voor de verkiezingen met de nieuwe fusiegemeente Rijnwaarden om open kaart te spelen. Niet dat ik de leden van die commissie niet vertrouw. Ik vrees alleen dat zij niet opgewassen zijn tegen het gedraai van personen die dat al jaren doen en daar iedere keer mee wegkomen. Dat baart mij zorgen. Dus ik hoop dat ze doortastend te werk gaan. In onderstaande Plan van aanpak ziet u wie dat allemaal moeten gaan sturen. Wordt een hele kluif voor ze. Ik wens ze in ieder geval veel succes.

Zie voor het voorstel “Plan van aanpak raadsenquête” hieronder:

Plan van aanpak raadsenquête Zevenaar

Beste lezeres en lezeressen. U raad het al. Dit wordt natuurlijk vervolgd.

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?