Welkom op mijn blog! Lees hieronder mijn berichten over de lokale, provinciale en landelijke politiek.

standard
juni 29, 2017
Written by , Posted in Lokale politiek

Jaarrekening gemeente Zevenaar hoge werkdruk en hoge bloeddruk?

Beste lezers en lezeressen,

Het was weer eens zover. Nu tijdens de behandeling van de jaarrekening 2016 in de commissievergadering Middelen van 22 juni jongstleden.
Mocht u n.a.v. deze column nog vragen hebben, mail mij dan gerust. Ik zal dan naar beste kunnen en weten uw vragen beantwoorden. Het is tenslotte een nogal uitgebreide column geworden.

Om het terug te zien klik aan:

http://player.companywebcast.com/gemeentezevenaar/20170622_1/nl/player

Ieder jaar moeten gemeenten de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie. De provincie heeft namelijk de wettelijke taak om financieel toezicht te houden.

De gemeente kan onder preventief financieel toezicht worden gesteld in de volgende gevallen:
De jaarrekening van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar is niet op tijd ingezonden aan de provincie. Een gemeente levert de jaarrekening vóór 15 juli bij de provincie in.

De jaarrekening is een financieel eindverslag dat elk jaar plaats moet vinden. Het geeft in grote lijnen weer wat je, om het maar eens eenvoudig te zeggen, hebt uitgespookt in het betreffende boekjaar. De jaarrekening sluit aan op je administratie en die sluit weer aan op d latere begroting. Bij grote bedrijven zo ook bij gemeenten moet een accountant de jaarrekening goedkeuren en daar een goedkeurende verklaring aan hechten. Een jaarrekening geeft de lezer ervan inzicht in de financiële situatie van in dit geval de gemeente aan.

Over de jaarrekening van de gemeente Zevenaar viel weer heel wat te schrijven. En dan vooral over het onderdeel discussie sociaal domein. Het zgn. garantiefonds voor WMO aanvragen vindt op de gemeentesite. Daar staat de uitleg over. Hieronder het voorstel:

781864 Evaluatie risicoreserve garantiefonds sociaal domein

Bij de jaarrekening was wederom voor de zoveelste keer, geen accountants verklaring met een goedkeurend verlag aanwezig. Over de redenen werd ambtelijk uitleg gegeven aan de commissieleden. Eigenlijk stelde de ambtenaar dat zowel de accountant als de gemeente in gebreke zijn gebleven. Te late inzending etc. etc. Ik kom daar nog op terug.

Nu werd aangegeven dat de accountantsverklaring met goedkeurende verslag pas op 6 juli aangeleverd zou worden maar de raadsleden kunnen gewoon doorslapen hoor werd bijna gezegd. Want er verandert tussen nu en 6 juli niet veel wist men te vertellen.

Het alternatief voor de raad zou dan kunnen zijn om de jaarrekening niet goed te keuren maar dan lopen ze tegen problemen aan met de provincie. Kan zelfs forse boetes opleveren. Dus verstandig zou zijn dat de gemeente Zevenaar er voor zorgt dat een goedkeurend verslag met accountantsverklaring op 5 juli, (want dat is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces) erbij zit.

De wethouder van financiën gaf voornamelijk zorgaanbieders de schuld. En vooral Zorgplus kwam er slecht af. Ook die waren veel te laat met het inleveren. Nou zeg ik dan. Mijnheer Hendriksen, je had meer inzet moeten tonen (of meer ballen) en het proces beter moeten bewaken. Dan had e.e.a. wel op tijd kunnen worden ingeleverd. Natuurlijk had ook de accountant beter op moet letten. Het grote vingerwijzen was dus weer begonnen. Een beetje kinderlijk allemaal. Ik bedoel daarmee natuurlijk: “hij begon, nee zij begon”.

Wethouder Hendriksen wist aan te geven dat de gemeente niet alles goed doet. Ik zeg dat de gemeente veel niet goed doet. Auw, wat zeg ik nu toch weer.

Maar beste lezeres en lezeressen toch. Het raadsvoorstel spoorde niet eens met het raadsbesluit. Ook de voorzitter van de commissie Middelen Jan de Nooij van het CDA was die mening toegedaan. En dat liet hij overduidelijk blijken. Ben het volledig met hem eens. Zie onderstaande links van het raadsvoorstel en het raadsbesluit. Dat communiceert dus totaal niet met elkaar:

782276 Raadsvoorstel Jaarstukken 2016_ 1e begrotingswijziging 2017_ ontwerp meerjarenbegroting 2018-2021 ODRA (782276_1)

784666 Raadsbesluit jaarstukken 2016 Gemeente Zevenaar

778002 Raadsvoorstel Jaarstukken 2016 Gemeente Zevenaar

Nu we het toch over het CDA hebben.

Peter Vos van de VVD viel nog net niet van zijn stoel af toen hij tijdens de eerder genoemde discussie het CDA bij monde van Kees van Merwijk nog hoorde zeggen dat ze ineens voor het garantiefonds sociaal domein zijn terwijl zij in 2014 nog hartstikke tegen waren. Hoezo opportunisme of beter gezegd, draaikonten. Ik zie het al gebeuren hoor. Het CDA gaat als de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Zevenaar als de uitslag het toe laat, samen regeren met de PvdA. Dom, dom vind ik.

In ieder geval was de bijdrage van Peter Vos (VVD) het meest tot he point vond ik. Als je de vergadering op de gemeente Zevenaar site van 22 juni jl. van de commissie Middelen zelf bekijkt (zie link bovenaan deze pagina) kan je de irritatie van zijn gezicht af lezen.

Nathani Niebuur van de PvdA was het trouwens ook niet eens met het optreden van het college m.b.t. het raadsvoorstel en het slappe raadsbesluit. Het college durft geen keuze te maken. Ook slap hé? Tenminste zo noem ik het dan.
Mw. Niebuur liet ook wel duidelijk haar irritatie blijken maar ik denk om een andere reden. De PvdA had tenslotte het idee gelanceerd en ingebracht in de coalitie onderhandelingen over dat Sociaal Domein en nu zou ze het risico lopen dat dit potje van de agenda werd geschrapt. Ik bedoel dus het potje “Sociaal Domein”.

En Pollmann van D66? Weinig spraakmakend vond ik maar dat zijn we gewend.

In het voorstel worden keuzes voorgelegd (1,2,3 a en b) dat ook in het besluit zou moeten zitten. Maar nee hoor. Wat doet dit college? Het was een goede discussie in het college vertelde wethouder Hendriksen, maar Stef Bijl van de PvdA wilde beslist niet dat het geld van het Sociaal Domein terug zou vloeien naar de algemene reserve. Nou ja, laat je het de raad toch mooi uitzoeken zal Hendriksen vast gedacht hebben. Zijn argument? Niet nu het geld terug laten vloeien naar de AR (wat hij dus overduidelijk zelf wel wilde en terecht vind ik) maar het over laten aan nieuwe college onderhandelingen anders moet je het misschien weer uit de AR halen en weer terug storten naar het zgn. Sociaal Domein. So what zou ik zeggen. Maar who am I toch?

Zelf geloof ik er niets van dat het allemaal binnen het college pais en vree is en dat dit besluit ook in die sfeer is behandeld. Wethouder Hendriksen wilde dat de commissieleden doen geloven. Mijn reactie daarop? Die kent u vast wel. Juist:

Aan me hoela

Ik concludeer uit de discussie wel dat het college heeft zitten pitten. Maar dat is niets nieuws in Zevenaar. En wat ik zelf vind van geld stoppen in een apart potje zoals het Sociaal Domein? Niet doen zou ik adviseren. Breng het geld terug naar de algemene reserve, want daar hoort het en bij de begroting kan je altijd bekijken of er geld voldoende is voor wensen voor die betreffende groep. En hoe sympathiek het ook is bedoeld. Je kan nu eenmaal niet verder springen dan als je polsstok lang is.

Trouwens. Als je de uitkomsten van onderzoeken over dit onderwerp leest in gemeenteland dan zie je dat gelden voor de WMO op de verkeerde manier worden besteed. Er is binnen gemeenteland nog steeds veel onkunde en onwetendheid. Daar kunnen ze niet echt iets aan doen. Er moet daardoor veel worden ingehuurd dat veel kosten met zich mee brengt. En wat is het gevolg als er te weinig deskundigheid zit? Juust. Verkeerde bestedingen.
Maar wat wil je als het rijk problemen verlegt (over de schutting gooit) naar gemeenten om zelf wat meer financiële ruimte voor de staatskas te creëren. Deze zogeheten transitie is gewoonweg te snel door de gemeentestrotten geduwd. En dat gaat altijd fout.

Het verhoogt niet alleen de werkdruk bij gemeente ambtenaren maar zeker ook in veel gevallen hun bloeddruk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aan me hoela Algemeen belang Alweer de Ruiter asielzoekers en overspannen reacties Bestuurs cultuur denderen door de raad fiets veilig Foutje bedankt Heel lokaal Het waait behoorlijk Hoe gaan we met elkaar om? Inhalen Babberichseweg verboden kultuur met een k Lijden en leidingen omissie over communicatie Recht door zee salamitactiek Stemrecht veel gedoe Verkiezingsstunt vervolg 2 Vrij fietsen Winkelhart onder Angerlo Zeurende raadsleden?